O firmie:

Wieloletnie doświadczenie uzyskane podczas prowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień publicznych w instytucji Zamawiającego, realizującej bardzo dużą ilość postępowań zarówno z obszaru usług, dostaw jak i robót budowlanych oraz usług społecznych w tym dofinansowanych z środków Unii Europejskiej, pozwala na profesjonalne wsparcie instytucji Zamawiających w procesie udzielania oraz realizacji zamówień publicznych jak również wsparcie dla Wykonawców przy przygotowaniu ofert i wyjaśnianiu ich treści.

Dla Zamawiającego:
– wsparcie w postępowaniach realizowanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych jak również w postępowaniach zakupowych realizowanych w oparciu o kodeks cywilny;

– określanie procedury postępowania przy udzielaniu zamówienia publicznego oraz wyboru trybu udzielania zamówienia publicznego zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

– przygotowanie wszelkich niezbędnych wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
— przygotowanie pod względem formalno-prawnym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – w zależności od wartości zamówienia oraz wybranego trybu postępowania;
– udzielanie odpowiedzi na pytania zadane do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożonych przez Wykonawców;
– badanie pod względem formalnym ofert złożonych przez Wykonawców;
– uzasadnienie (prawne i faktyczne) wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia jego oferty z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
– właściwego dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – stosowanie do jego wartości w protokole postępowania;
– konsultacje w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawiadomienia o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania, odrzuceniu oferty, zawiadomień i ogłoszeń o wyniku postępowania w zależności od wybranego trybu i procedury postępowania;
– analizy opracowywanych przez Zamawiającego dokumentów przetargowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami zamówień publicznych;
sporządzanie regulaminów udzielania zamówień publicznych;

Dla Wykonawcy:
– organizacja i weryfikacja dokumentacji pod kątem jej zgodności z aktami prawnymi;

– tworzenie projektów dokumentów, przygotowanie oferty / wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod względem zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia;

– wsparcie przy innych czynnościach Wykonawcy w postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego, w tym pomoc przy wyjaśnianiu treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

– zbadanie zasadności wykluczenia Wykonawcy z postępowania lub odrzucenia jego oferty uwzględniając przedstawione uzasadnianie prawne i faktyczne;

– stałe wsparcie prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

– przygotowywanie i opiniowanie umowy w sprawie zamówienia publicznego;

– przygotowywanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, pism przystępującego oraz skarg do sądu;

– reprezentowanie Zamawiającego / Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami;

Świadczone usługi mogą być realizowane kompleksowo lub w wybranym przez zleceniodawcę zakresie, w formie pisemnej jak również w postaci konsultacji telefonicznych.